Raskolnikov - INTJ
Sonya - INFP
Dunya - INFJ
Razumikhin - ENTP
Luzhin - EXTJ
Pulkheria(Raskolnikov's mother)- ISFJ
Katerina Ivanovna - ESFJ
Marmeladov - ISFP ?
Svidrigailov - ENTJ ?
Porfiry - XNTJ

Any thought's?